Obchodní podmínky

Tez Minds Software Pvt. Ltd. ("QrCodeChimp", "my", "nás" a "naše") vám poskytuje přístup ke svým interaktivním online webům a službám, na které se vztahují následující Podmínky použití. Před použitím tohoto webu nebo jiných služeb, které poskytujeme, si prosím pozorně přečtěte následující Podmínky použití. Přístupem nebo používáním našich webových stránek nebo našich služeb (kromě toho, že si je přečtete poprvé), souhlasíte s těmito Podmínkami použití.

Tyto Podmínky použití (někdy také označované jako „Uživatelská smlouva“) spolu s našimi Zásady ochrany osobních údajů a jakékoli další podmínky, které se mohou vztahovat na určité produkty nebo služby, upravují vaše používání jakýchkoli našich webových stránek a vaše používání jakýchkoli dalších služeb, které poskytujeme, včetně našich průzkumů, recenzí, zpravodajů, panelů, komunit nebo jiných služeb (společně "Servis"). Naše webové stránky zahrnují stránky, jako jsou mimo jiné www.qrcodechimp.com a všechny další webové stránky, na které umísťujeme tyto Podmínky použití (souhrnně naše „Stránky“).

Čas od času můžeme podmínky použití upravit nebo změnit. Jakákoli revidovaná verze Podmínek použití bude zveřejněna na našich Stránkách a revidované Podmínky použití se budou řídit vaším budoucím používáním našich Stránek a Služeb, takže byste se měli pravidelně vracet na naše Stránky, abyste si přečetli tyto Podmínky používání. Pokud nesouhlasíte s revidovanou verzí, musíte okamžitě přestat používat naši stránku a službu.

Naše služby zahrnují mimo jiné poskytování výsledků vyhledávání produktů a služeb nabízených obchodníky třetích stran. NEJSME stranou žádné transakce, kterou můžete zadat s obchodníky. Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo nároky týkající se produktu nebo služby, které jste zakoupili zahájením vyhledávání pomocí našich Služeb, obraťte se s nimi na příslušného obchodníka.

1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Naše stránky, služba a související obsah (a jakákoli odvozená díla nebo vylepšení z nich) včetně, nikoli však výhradně, veškerého textu, ilustrací, souborů, obrázků, softwaru, skriptů, grafiky, fotografií, zvuků, hudby, videí, informací, obsah, materiály, produkty, služby, adresy URL, technologie, dokumentace a interaktivní prvky (souhrnně „obsah webu“) a všechna práva duševního vlastnictví k nim vlastníme my, naši poskytovatelé licencí nebo oba. Kromě toho všechny ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy a obchodní úpravy, které se mohou objevit na našich stránkách nebo ve službě, jsou vlastnictvím nás, našich poskytovatelů licencí nebo obou. S výjimkou omezených práv k užívání udělených v těchto Podmínkách použití nezískáte žádné právo, nárok ani podíl na naší stránce nebo službě. Jakákoli práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách použití, jsou výslovně vyhrazena.

2. PŘÍSTUP K NAŠÍ SLUŽBĚ NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB
(a) Chcete-li získat přístup k některému obsahu nebo funkcím naší stránky nebo služby nebo je používat, můžete se rozhodnout poskytnout nám určité informace, můžeme po vás vyžadovat poskytnutí určitých informací nebo požadovat, abyste si u nás zřídili účet prostřednictvím registrace. Váš přístup k určitému obsahu nebo funkcím může být omezen, pokud vám není 18 let nebo více, nebo nemáte zákonný věk ve vaší jurisdikci k uzavření právně závazné smlouvy, nebo z jiných důvodů.

(b) Kdykoli nám poskytnete informace, souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné a úplné informace, a souhlasíte s tím, že pokud je tato možnost k dispozici, neprodleně aktualizujete informace, pokud došlo ke změnám vámi poskytnutých informací.

(c) Účty. Můžeme také uvalit omezení na vaši možnost založit si účet (např. věkové limity, omezení podnikatelských subjektů ve zřizování účtů, omezení počtu účtů atd.). Při registraci účtu možná budete muset vybrat uživatelské jméno ("ID") a heslo. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého ID a hesla a dalších informací o účtu a jste plně odpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem, bez ohledu na to, zda jste takové aktivity povolili či nikoli. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakékoli porušení zabezpečení nebo neoprávněné použití vašeho účtu nebo ID a hesla zasláním e-mailu.

(d) Nahrávání dat a používání komunikačních služeb – Některé z našich funkcí nebo služeb vám mohou umožnit komunikovat nebo nahrávat data jiných uživatelů nebo subjektů, jako jsou, ale nikoli výhradně, vaši zaměstnanci, klienti a potenciální klienti, v jakémkoli takovém v případě, že jste odpovědní a ručíte za získání souhlasu těch uživatelů nebo subjektů, jejichž údaje nahráváte nebo s nimiž komunikujete, a budete nás bránit, odškodnit a chránit nás před jakýmikoli následky nahrání takových údajů nebo sdělení takovým uživatelům nebo subjekty prostřednictvím našich služeb.

3. OMEZENÍ, POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ
(a) Podle vlastního uvážení můžeme dočasně nebo trvale změnit, omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup k naší stránce nebo službě (včetně jakéhokoli obsahu stránek nebo uživatelského obsahu) bez předchozího upozornění. Můžeme tak učinit na základě změn našich obchodních praktik (např. odstranění Služby atd.), pokud porušíte literu a ducha těchto Podmínek použití nebo z jakéhokoli jiného zákonného důvodu. Souhlasíte s tím, že za takové jednání neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně.

(b) Jakékoli omezení, pozastavení nebo ukončení, které uložíme, nezmění vaše závazky vůči nám podle těchto Podmínek použití. Ustanovení těchto Podmínek použití, která by ze své podstaty měla přetrvat jakékoli takové jednání z naší strany, zůstanou v platnosti, včetně, ale nikoli výhradně, práv a licencí, které jste nám udělili ve svém Uživatelském obsahu a ustanovení týkajících se odškodnění, uvolnění, vyloučení odpovědnosti, omezení odpovědnosti, povinné rozhodčí řízení, žádná hromadná žaloba a všechna různá ustanovení v tomto dokumentu.

4. PŘIJATELNÉ POUŽITÍ
(a) Naše stránky a služby (včetně, bez omezení, obsahu stránek a uživatelského obsahu) jsou poskytovány pouze pro vaši informaci a pro osobní, nekomerční použití. Používáním našich stránek nebo služeb souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky použití a všechny příslušné federální, státní a místní zákony. (b) S výjimkou případů výslovně povolených těmito Podmínkami použití nesmíte: - používat naši stránku nebo službu nezákonným nebo podvodným způsobem nebo pro takové účely, shromažďovat osobně identifikovatelné informace nebo vydávat se za jiné uživatele;

- upravovat naše upozornění na autorská práva/ochrannou známku nebo jiná vlastnická práva nebo zasahovat do funkcí našich stránek nebo služby souvisejících s bezpečností (např. těch, které zabraňují nebo omezují kopírování obsahu stránek);

- používat naši stránku nebo službu jakýmkoli způsobem k manipulaci nebo narušování nebo narušování integrity a přesnosti jakýchkoli recenzí a hodnocení nebo podnikat jakékoli kroky k zasahování, poškození nebo narušení jakékoli části naší stránky nebo služby;

- používat naši stránku nebo službu k odesílání, vědomému přijímání, nahrávání/posílání, stahování jakéhokoli materiálu, který není v souladu s našimi standardy obsahu;

- používat naši stránku nebo službu k přenosu nebo usnadnění přenosu jakýchkoli nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních nebo propagačních materiálů;

- používat naši stránku nebo službu k přenosu jakýchkoli dat nebo nahrát na naši stránku nebo službu jakákoli data, která obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby, záznamníky úhozů, spyware, adware nebo jakékoli jiné škodlivé programy nebo podobný navržený počítačový kód nepříznivě ovlivnit provoz jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru;

- dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozebrat jakoukoli část naší stránky nebo služby;

- používat robota, pavouka, jiné automatické zařízení nebo manuální proces k monitorování nebo kopírování našich webových stránek nebo obsahu obsaženého na našich stránkách nebo službě, nebo používat software pro monitorování sítě k určení architektury nebo extrahování dat o používání z našich stránek nebo služby; nebo

- zapojit se do jakéhokoli chování, které omezuje nebo brání jakémukoli jinému uživateli v používání nebo užívání našich stránek nebo služeb. (c) Souhlasíte s tím, že s námi budete plně spolupracovat při vyšetřování jakékoli podezřelé nebo skutečné činnosti, která je v rozporu s těmito Podmínkami použití.

5. UŽIVATELSKÝ OBSAH
(a) Nyní nebo v budoucnu vám můžeme povolit zveřejňovat, nahrávat, přenášet nebo jinak poskytovat prostřednictvím našeho webu nebo služby (společně „odesílat“) zprávy, text, ilustrace, soubory, obrázky, grafiku, fotografie, komentáře, zvuky, hudba, videa, informace (např. vaše jméno, e-mailová adresa atd.) a další obsah (souhrnně „Uživatelský obsah“). Například jakýkoli komentář, hodnocení nebo recenze produktu nebo obchodníka, které zveřejníte prostřednictvím našeho webu nebo služby, je vaším uživatelským obsahem.

(B) Normy: Souhlasíte, že bez výslovného svolení vlastníka příslušného práva neodešlete žádný Uživatelský obsah chráněný autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím, morálním právem nebo jiným duševním vlastnictvím nebo vlastnickým právem. Jste výhradně odpovědní za jakoukoli škodu způsobenou tím, že jste nezískali takové povolení, nebo za jakoukoli jinou škodu vyplývající z vašeho Uživatelského obsahu. Dále prohlašujete a zaručujete, že váš uživatelský obsah: - bude v kontextu recenzí a hodnocení založený na skutečných zkušenostech s nakupováním u příslušného obchodníka nebo třetí strany přesný (tam, kde jsou uvedena fakta), bude odrážet názory skutečně zastávané a dodržovat všechny příslušné zákony;

- budou pravdivé, nezavádějící a neklamavé;

- nebude obsahovat žádný materiál, který je deliktní (např. pomlouvá nebo narušuje soukromí jakékoli osoby atd.), obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující;

- nebude propagovat sexuálně explicitní materiály nebo násilí ani propagovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;

- neporuší žádnou zákonnou povinnost, kterou máte vůči třetí straně, jako je smluvní povinnost nebo povinnost důvěrnosti;

- nebude vyhrožovat, zneužívat nebo narušovat soukromí jiného nebo poskytovat s úmyslem obtěžovat, rozčilovat nebo uvést do rozpaků jinou osobu;

- nebude poskytován se záměrem vydávat se za jakoukoli osobu, zkreslovat vaši identitu nebo vztah k jakékoli osobě nebo nepravdivě vzbudit dojem, že váš Uživatelský obsah pochází od někoho jiného; nebo

- nebude obhajovat, propagovat ani napomáhat žádnému protiprávnímu jednání (např. trestné činy, porušení autorských práv, zneužití počítače atd.).

(c) Můžeme monitorovat, upravovat nebo odstraňovat jakýkoli Uživatelský obsah z důvodu porušení litery nebo ducha těchto podmínek nebo z jakéhokoli jiného zákonného důvodu. Nemáme však žádnou povinnost vyhledávat, upravovat nebo odstraňovat (s výjimkou odstranění obsahu podle oddílu 15) jakýkoli Uživatelský obsah z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, porušení těchto podmínek.

(D) Udělení práv a použití: Nenárokujeme si vlastnictví k vašemu uživatelskému obsahu. Odesláním uživatelského obsahu však automaticky udělujete nebo zaručujete, že nám vlastník výslovně udělil celosvětové, bezplatné, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní, plně sublicencovatelné a převoditelné právo a licenci na používání, reprodukci, distribuci , vytvářet odvozená díla na základě (např. překlady atd.), veřejně zobrazovat/provádět, přenášet a publikovat uživatelský obsah (zcela nebo zčásti), jak to podle vlastního uvážení považujeme za vhodné v souvislosti s naším podnikáním a operacemi . Bez ohledu na výše uvedené se vzdáváte všech nároků, které nyní nebo později můžete mít v jakékoli jurisdikci, na takzvaná „morální práva“ nebo práva „morální morálky“ s ohledem na Uživatelský obsah.

- Odesláním uživatelského obsahu nám také udělujete právo, nikoli však povinnost, použít vaše životopisné nebo jiné informace o vás, včetně, bez omezení, všech nebo některých vašich jmen, aliasů, přezdívek a zeměpisné polohy (např. „Mark W. – Columbus, OH“, „Julie B. – Wyoming“ atd.), v souvislosti s vysíláním, tiskem, online nebo jiným použitím nebo zveřejněním vašeho Uživatelského obsahu v souladu s licencí udělenou v předchozím odstavci.

– Aniž by byla omezena práva udělená v předchozích odstavcích a pro vyloučení pochybností, kdykoli váš účet není v placeném plánu nebo kdy jste se konkrétně odhlásili, když je váš účet v placeném plánu (můžete se odhlásit prostřednictvím jakéhokoli písemného komunikaci, jako je fax nebo e-mail, a po obdržení písemného potvrzení od nás) si vyhrazujeme právo zobrazovat reklamy v souvislosti s vaším uživatelským obsahem, používat váš uživatelský obsah pro reklamní a propagační účely a poskytovat váš uživatelský obsah třetím stranám . Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš uživatelský obsah může být zahrnut na webových stránkách a reklamních sítích našich distribučních partnerů a poskytovatelů služeb třetích stran (včetně jejich následných uživatelů).

6. SPOLEHLOVÁNÍ NA INFORMACE NA MÍSTĚ
(a) Informace dostupné prostřednictvím našich stránek nebo služby slouží pouze pro vzdělávací, zábavní a propagační účely. I když se snažíme zajistit, aby námi poskytované informace byly přesné, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že jakýkoli uživatelský obsah nebo obsah stránek je přesný, úplný nebo aktuální. Ve všech případech je vaší odpovědností vyhodnotit přesnost, včasnost, úplnost nebo užitečnost obsahu stránek, uživatelského obsahu a dalších informací a názorů vyjádřených prostřednictvím našich stránek nebo služeb. Například hodnocení a recenze mohou být pro některé informativní, ale nejsou poskytovány jako záruka nebo předpověď úrovně výkonu, kterou můžete zažít s příslušným produktem, službou, obchodníkem nebo jinou třetí stranou. Jste výhradně odpovědní za jakékoli kroky nebo rozhodnutí, která přijmete na základě materiálů a informací dostupných prostřednictvím našich stránek a služeb, a měli byste podle potřeby provést svůj vlastní výzkum a vyšetřování.

(b) Pokud dojde ke sporu mezi vámi a kýmkoli, kdo přistupuje na naši stránku nebo službu, nebo mezi vámi a jakoukoli třetí stranou v souvislosti s naší stránkou nebo službou, rozumíte a souhlasíte s tím, že nejsme povinni se do toho zapojit. V takových případech tímto uvolňujete QrCodeChimp a její představitelé, ředitelé, zaměstnanci, rodiče, partneři, nástupci, zástupci, přidružené společnosti, dceřiné společnosti a jejich spřízněné společnosti z nároků, požadavků a náhrad škod jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývajících z takového sporu, souvisejícího nebo jakkoli spojeného s takovým sporem.

7. ONLINE OBCHODNÍCI A TŘETÍ STRANY
(a) Vaše jednání s online obchodníky nebo jinými třetími stranami prostřednictvím našich stránek nebo služeb, včetně webových stránek třetích stran, na které se dostanete prostřednictvím odkazů na našich stránkách, jsou výhradně mezi vámi a touto třetí stranou. Když se tedy zapojíte do transakce s třetí stranou nebo přistoupíte na web třetí strany, činíte tak podle jejích podmínek a zásad, nikoli našich. Stížnosti, dotazy a nároky související s transakcemi s jakoukoli třetí stranou by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

(b) NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO POUŽITÍ, KVALITY NEBO POZDNÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB OD JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY A NEODPOVÍDÁME VÁM (AŤ VE SMLOUVĚ, PŘEČINU ČI JINÉM) JAKÉKOLI CHYBNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENY, POPISU A DOSTUPNOSTI NEBO JAKÝCHKOLI SLEV, NABÍDEK, PROPAGACE A KUPONŮ TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI NABÍDEK PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB PROPAGOVANÝCH NEBO DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY.

8. LIMITY NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI
(a) ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SE NESMÍ QrCodeChimp NEBO JEHO VEDOUCÍ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, RODIČE, PARTNEŘI, NÁSTUPCI, ZÁSTUPCI, DISTRIBUČNÍ PARTNEŘI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO JEJICH SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI ODPOVÍDAJÍ ZA NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, VEDLEJŠÍ NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI QrCodeChimp BYL BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŠICH STRÁNEK, SLUŽEB NEBO TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, SOUVISEJÍCÍCH S NAŠÍMI STRÁNKAMI NEBO JAKÝKOLI S NÍMI SPOJENÝCH. VÁŠ JEDINÝ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK NA NESPOKOJNOST S NAŠIMI STRÁNKAMI NEBO SLUŽBOU VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, QrCodeChimp OBSAHEM JE PŘESTAT POUŽÍVAT NAŠE STRÁNKY A SLUŽBY. TOTO OMEZENÍ PLATÍ TAKÉ S OHLEDEM NA ŠKODY VZNIKLÉ Z DŮVODU SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ, INFORMACÍ, RAD, INFORMACÍ NEBO REKLAMY PŘIJATÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH STRÁNEK NEBO SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI POSKYTNUTÝCH ODKAZŮ, NEBO V SOUVISLOSTI S NĚMI. TATO OMEZENÍ PLATÍ V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

(b) BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI INFORMACE, KTERÉ JSTE OPAČNĚ OBDRŽELI, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE NAŠE KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST ANI NAŠICH VEDOUCÍCH, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, RODIČŮ, PARTNERŮ A NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, ODDĚLOVATELŮ, DISTRIBUTORŮ DISTRIBUCE 100 dolarů. SOUHLASÍTE, ŽE JEDNÁ SE O SPRAVEDLNÉ OMEZENÍ ZALOŽENÉ NA ZPŮSOBU A NÁKLADECH, KTERÝMI VÁM POSKYTUJEME NAŠE STRÁNKY NEBO SLUŽBY, A BEROUCE V ÚVAHU VAŠI SCHOPNOST POUŽÍVAT ALTERNATIVNÍ ZDROJE POSKYTUJÍCÍ INFORMACE PODOBNÉ SLUŽBÁM NAŠICH STRÁNKÁM. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI PŘÍČINY ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŠICH STRÁNEK, SLUŽEB NEBO TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, SOUVISEJÍCÍ S NAŠÍMI STRÁNKAMI, SLUŽBAMI NEBO TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ MUSÍ ZAČNAT DO JEDNOHO (1) ROKU OD PŘÍČINY AKCE. PŘÍČINY OPATŘENÍ UVEDENÉ MIMO TOTO ČASOVÉ OBDOBÍ JSOU UPLATNĚNY.

(c) V některých jurisdikcích nejsou povolena omezení odpovědnosti, a proto některá z výše uvedených omezení nemusí platit ve všech případech.

9. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK
(a) V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, QrCodeChimpSLUŽBY A VŠECHNY INFORMACE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY (VČETNĚ SOFTWARU), ZAHRNUTÉ NEBO JINAK VÁM ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM JEJICH SLUŽEB, POSKYTUJE QrCodeChimp NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, A NEZARUČUJE SE, ŽE JSOU MIMO JINÉ BEZ POČÍTAČOVÉHO VIRU. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK A SLUŽEB JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. QrCodeChimp NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU JEJICH STRÁNEK NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ (VČETNĚ SOFTWARU) NEBO SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA JEJICH STRÁNKÁCH NEBO JINÝCH SLUŽEB, KTERÉ VÁM BUDE K DISPOZICI.

(b) Některé státní zákony neumožňují omezení předpokládaných záruk. Pokud se na vás vztahují tyto zákony, některá nebo všechna výše uvedená prohlášení, vyloučení nebo omezení se na vás nemusí vztahovat a můžete mít další práva.

10. ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete neškodní QrCodeChimp a její úředníci, ředitelé, zaměstnanci, rodiče, partneři, nástupci, zástupci, distribuční partneři, přidružené společnosti, dceřiné společnosti a jejich spřízněné společnosti od a proti jakýmkoli nárokům, závazkům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům (včetně přiměřených právních poplatky a náklady) vyplývající nebo související s: (i) vaším přístupem nebo používáním našich stránek nebo služeb; (ii) váš uživatelský obsah; (iii) jakékoli skutečné nebo údajné porušení nebo porušení těchto Podmínek použití; (iv) jakékoli skutečné nebo údajné porušení jakéhokoli prohlášení, záruky nebo ujednání, které jste vůči nám uzavřeli; nebo (v) vaše jednání nebo opomenutí. Souhlasíte s tím, že s námi budete plně spolupracovat při obhajobě jakéhokoli nároku, který je předmětem vašich závazků podle této smlouvy.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ A POVINNÁ ARBITRACE
(a) Všichni souhlasíme s tím, že se v případě jakýchkoli sporů nejprve budeme vzájemně kontaktovat a poskytneme písemný popis problému, všechny relevantní dokumenty/informace a navrhované řešení. Souhlasíte s tím, že nás budete kontaktovat se spory tím, že nás budete kontaktovat na adrese uvedené v těchto Podmínkách použití. Budeme Vás kontaktovat na základě kontaktních údajů, které jste nám poskytli. Upozornění na QrCodeChimp je třeba zaslat na adresu: Tez Minds Software Pvt. Ltd., #660, 5th Floor, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Indie

(b) Pokud po 45 dnech nejsou strany schopny vyřešit jakýkoli spor vznesený podle předchozího ustanovení, může být spor předložen k arbitráži v souladu s tímto oddílem. Strany chápou, že by měly právo nebo příležitost vést spory prostřednictvím soudu a nechat soudce nebo porotu rozhodnout o jejich případu, ale rozhodly se, že jakékoli spory budou řešeny arbitráží.

(c) Všichni souhlasíme s tím, že jakýkoli nárok nebo spor mezi námi a jakýkoli nárok kteréhokoli z nás vůči jakémukoli zástupci, zaměstnanci, nástupci nebo postoupenému druhému, včetně, v plném rozsahu povoleném příslušným zákonem, třetích stran, které jsou nesignatáři této smlouvy, ať už související s touto dohodou nebo jinak, včetně minulých, současných a budoucích nároků a sporů, včetně jakéhokoli sporu ohledně platnosti nebo použitelnosti této rozhodčí doložky, budou řešeny závazným rozhodčím řízením spravovaným JAMS podle jeho pravidel a postupů platných v době podání nároku. Pravidla a postupy a další informace, včetně informací o poplatcích, lze získat na webových stránkách společnosti JAMS (www.jamsadr.com) nebo na telefonním čísle 949-224-1810 společnosti JAMS.

(d) Tuto arbitrážní smlouvu uzavíráme v souvislosti s transakcí zahrnující mezistátní obchod. V souladu s tím se tato arbitrážní smlouva a veškerá řízení podle ní řídí federálním zákonem o arbitráži ("FAA"), 9 USC 1-16. Jakýkoli nález rozhodce (rozhodců) může být vydán jako rozsudek u kteréhokoli soudu s příslušností.

(e) Výjimka z arbitráže. Každý z nás může vznést oprávněné nároky u soudu pro drobné nároky. Dále, podle oddílu 13 níže, každý souhlasíme s tím, že jakákoli arbitráž bude probíhat výhradně mezi vámi a námi, nikoli jako součást celotřídního nároku (tj. nebude vznesena jménem nebo společně s nárokem jiné osoby). Pokud z jakéhokoli důvodu kterýkoli soud nebo rozhodce usoudí, že toto omezení je nepřiměřené nebo nevymahatelné, pak naše dohoda o arbitráži neplatí a celotřídní spor musí být předložen soudu.

12. PRÁVNÍ PŘEDPISY
Tyto podmínky použití budou vykládány v souladu se zákony státu Pune, Indie, bez ohledu na jeho kolizní normy.

13. ŽÁDNÉ AKCE TŘÍDY
V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE KAŽDÝ VZDÁVÁME JAKÉHOKOLI PRÁVA NA VEDENÍ SPORŮ V TŘÍDĚ; Tzn., ABY SE PŘIPOJIL K NÁROKU S NÁROKEM JAKÉKOLI JINÉ OSOBY NEBO SUBJEKTU, NEBO UPLATNĚNÍ NÁROKU V ZASTUPITELSKÉ FUNKCI JMÉNEM ČEKOHO JINÉ V JAKÉKOLI SOUDNÍ, ROZHODČÍ ČI JINÉM ŘÍZENÍ.

14. ŽÁDNÝ ZKOUŠEK POROTY
V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE KAŽDÝ VZDÁVÁME JAKÉHOKOLI PRÁVA NA SOUZ POROTY V JAKÉKOLI SOUDNÍ, ARBITRAČNÍ ČI JINÉM ŘÍZENÍ.

15. PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
(a) Za vhodných okolností a podle vlastního uvážení můžeme odstranit nebo znemožnit přístup k materiálům na kterékoli z našich webových stránek nebo hostovaných na našich systémech, které mohou porušovat autorská práva jiných osob.

(b) V souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act), QrCodeChimp bude reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv týkající se jakýchkoli informací dostupných na našem webu nebo prostřednictvím naší služby. Vezměte prosím na vědomí, že tento postup slouží výhradně k upozornění, že materiál chráněný autorským právem byl údajně porušen, a záležitosti jiné než informování QrCodeChimp že materiál chráněný autorským právem mohl být porušen, neobdrží prostřednictvím tohoto procesu odpověď.

(c) V souladu se zákonem DMCA musí vaše oznámení o porušení obsahovat následující informace:

- elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského podílu;

- Popis díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;

– Popis místa, kde se na webu nachází materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva, včetně odkazu nebo snímku obrazovky webové stránky obsahující materiál porušující autorská práva, je-li to relevantní;

- Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

- Vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

– Vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

(d) Oznámení o porušení autorských práv zašlete na adresu QrCodeChimptakto určený agent autorských práv:

Tez Minds Software Pvt. Ltd.
#660, 5. patro, Solitaire Business Hub,
Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Indie


16. ZMĚNA; DODATEČNÉ PODMÍNKY
(a) Neustále aktualizujeme naše stránky a služby, abychom poskytovali lepší možnosti a funkce, nebo z jiných důvodů. V určitých případech může být nutné aktualizovat nebo upravit naše Podmínky použití, aby odrážely tyto a další změny (např. aby odrážely aktualizace našich postupů a zásad). V některých případech vám také možná budeme muset poskytnout provozní pravidla nebo dodatečné podmínky, které upravují vaše používání částí našich stránek nebo jakékoli služby (dále jen „dodatečné podmínky“). V souladu s tím souhlasíte s tím, že vám můžeme kdykoli poskytnout dodatečné podmínky nebo aktualizovat nebo upravit tyto podmínky použití, jak je to vhodné nebo nutné. V rozsahu, v jakém jsou jakékoli Dodatečné podmínky v rozporu s těmito Podmínkami použití, budou mít Dodatečné podmínky přednost.

(b) Úpravy těchto Podmínek použití nebo jakýchkoli Dodatečných podmínek nabudou účinnosti: (a) oznámením, buď zveřejněním na našich Stránkách nebo e-mailem; a (b) vaše následné používání naší stránky nebo služby. Je vaší odpovědností si čas od času podmínky použití a web zkontrolovat, zda nedošlo k nějakým změnám nebo dodatečným podmínkám. Váš přístup a další používání naší stránky nebo služby po jakékoli úpravě těchto podmínek použití nebo poskytnutí dodatečných podmínek bude znamenat váš souhlas a souhlas s nimi. Pokud vznesete námitky proti jakékoli revizi podmínek použití nebo jakýchkoli dodatečných podmínek, okamžitě přestaňte používat naši stránku a službu a případně ukončete svůj účet.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY
(a) Pokud jsme vám poskytli překlad anglické jazykové verze těchto podmínek použití (včetně Zásad ochrany osobních údajů a jakýchkoli dodatečných podmínek zahrnutých odkazem), souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro vaše pohodlí a že angličtina verze těchto Podmínek použití řídí váš vztah s námi. V případě rozporu mezi anglickou a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

(b) Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo neplnění podle těchto Podmínek použití ze strany kteréhokoli z nás nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo neplnění. Nadpisy oddílů použité v těchto Podmínkách použití slouží pouze pro pohodlí a nemají žádný právní význam.

(c) Pokud není výslovně uvedeno jinak (např. oddíl 11(e)), pokud je jakákoli část těchto Podmínek použití považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou z jakéhokoli důvodu, oba souhlasíme s tím, že pouze tato část Podmínek použití bude smazána. a že zbývající podmínky v Podmínkách použití nebudou ovlivněny a zůstanou v platnosti a účinnosti.

(d) Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit tyto Podmínky použití nebo postoupit jakákoli práva nebo delegovat jakékoli povinnosti podle těchto podmínek, a to zcela nebo částečně.

(e) Tyto podmínky použití (včetně zásad ochrany osobních údajů a jakýchkoli dodatečných podmínek začleněných formou odkazu) představují úplnou dohodu a nahrazují všechny předchozí písemné nebo ústní dohody mezi vámi a QrCodeChimp v souvislosti se stránkou a službou.